Reklamacije i odustanak

ODUSTANAK OD KUPOVINE

 

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 14 dana od dana kada roba dospe u državinu kupca, bez obaveze navođenja razloga za odustanak. Odustanak se vrši dostavljanjem popunjenog Obrasca za odustanak. Troškove vraćanja robe snosi kupac. Roba mora biti vraćena u istom stanju u kom je poslata, ispravna bez vidljivih i skrivenih mana u originalnom i neoštećenom pakovanju, uz svu prateću dokumentaciju sa kojom je poslata, kako bi kupac ostvario svoje pravo na odustanak i kako bi mu bila vraćena cena koju je platio na tekući račun kupca. Cena koju je kupac platio za robu koju vraća, biće vraćena bez odlaganja a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo primili "Obrazac za odustanak", uz naravno robu koja se vraća. Nakon proteka roka od 14 dana kupac gubi pravo na Odustanak od ugovora.

 

Molimo Vas da obratite pažnju na članove zakona ispod, koji regulišu predmetnu materiju. Na sledećem linku preuzmite obrazac za odustanak.

Prodavac ima pravo da uskrati vraćanje novca ukoliko utvrdi da roba nije u ispravnom stanju, zbog toga što je kupac robom neadekvatno ili nepravilno rukovao.

 

 

 

REKLAMACIJA NA KUPLJENU ROBU

 

Kupac može da izjavi reklamaciju radi ostvarenja svojih prava u slučaju isporučene robe sa nedostatkom ili u slučaju nesaobraznosti isporučene robe. Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:

  • ako odgovara opisu koji je dao trgovac, i ako ima svojstva robe koju je trgovac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
  • ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
  • ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja,
  • ako po kvalitetu odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Reklamaciju na nesaobraznost ili na određene nedostatke, kupac može izjaviti u roku od 2 godine od dana kupovine proizvoda ili prijema robe, isključivo uz originalni račun.

 

Kupac reklamaciju može izjaviti preko elektronske pošte office@vrabac.co.rs, preko zahteva za reklamaciju u elektronskom obliku koji se može preuzeti kao trajni nosač zapisa dostupnom na stajtu prodavca, uz istovremeno dostavljanje robe prodavcu koja je predmet kupoprodaje i uz orginalni primerak maloprodajnog računa.

 

Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje nadležna komisija. Prodavac je u obavezi da na izjavljenu reklamaciju kupca, odgovori u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, uz predlog za način otklanjanja nedostatka ili nesaobraznosti robe, kao i rokom u kome takav nedostatak ili nesaobraznost robe može biti otklonjena, ali svakako ne dužem od 15 dana (rok za otklanjanje reklamacije).

 

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, kupac ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni korekcijom, zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.

 

Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca, kupac može da pismeno zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor. U zavisnosti od zahteva kupca, prodavac je dužan da celokupan iznos kupoprodajne cene ili deo cene za koju se prihvati umanjenje od strane prodavca, vrati kupcu novac u roku od 14 dana.

 

Ukoliko kupac odluči da raskine ugovor dužan je da prodavcu vrati predmetnu robu u roku 3 dana od dana izjavljenog raskida ugovora. Ovde ugovoreni rok za povraćaj kupoprodajne cene može biti produžen u dogovoru sa prodavcem, za vreme koje je kupcu potrebno da vrati predmetnu robu.

 

Kupac takođe ima pravo na raskid ovog ugovora ukoliko prodavac ne otkloni nesaobraznost prodate robe u utvrđenom roku.

 

Kupac u svakom slučaju nema pravo na raskid ugovora ukoliko je nesaobraznost robe neznatna.

 

Prodavac ne odgovara za eventualnu štetu koja bi mogla da bude prouzrokovana kupcu od strane robe sa nedostacima, kada je proizvođač i/ili uvoznik takve robe poznat.

 

Prodavac garantuje kupcu za zaštitu svih ličnih podataka pribavljenih od kupca, odnosno da isti neće biti upotrebljavani za bilo koju drugu svrhu osim za svrhu realizacije ugovora o kupoprodaji robe.

 

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže uzaštićenoj (kriptovanoj) formi, upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije.

 

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd,pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

 

Prodavac upozorava kupca da svi eventualni sporovi mogu biti rešeni vansudskim putem, dakle sporazumom i u duhu dobre poslovne saradnje, kao u postupku medijacije pred nadležnim sudom.